เกี่ยวกับสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นความต้องการอย่างยิ่งของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน นอกจากนั้นสถาบันยังตระหนักถึงการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์

ประวัติของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สทส.)
Suvarnabhumi Institute of Technology (SVIT)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (SVIT) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เกิดขึ้นที่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ปัจจุบันการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ยังคงเป็นหลักสูตรที่ออกแบบไว้ภายใต้บริบทของประเทศไทยในสถานการณ์ปกติ ตามแผนพัฒนาต่างๆ ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) โดยผู้ประกอบการของประเทศไทยได้ก้าวออกไปเป็นนักลงทุนในประเทศอื่นๆ ในเขตประชาคมอาเซียนมากขึ้นทุกๆ ปี รวมถึงประเทศที่อยู่นอกเขตอาเซียนที่เห็นความสาคัญของข้อตกลงประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นสากล มีความสามารถที่จะทางานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่หลักสูตรการเรียนการสอนที่ออกแบบมารองรับสถานการณ์ดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอ สถานการณ์เหล่านี้คงเป็นปัญหาของผู้ประกอบการและบัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

คณะผู้ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิได้เล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ออกแบบการเรียนการสอน และหลักสูตรสาหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายใต้บริบทของ AEC ยังคงมีไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และมีความจาเป็นเร่งด่วน จึงได้ทำการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิขึ้นเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “สถาบัน” ที่มีจุดเน้นทางด้านการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีและด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เป็นสากล ที่พร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สัญลักษณ์ของสถาบัน

ช้างเอราวัณ หมายถึง ความสง่างาม ความสุขสมบูรณ์
ช่อมะกอก หมายถึง ความสาเร็จและสันติ
ริบบิ้นสีแดงและตาราสีขาว หมายถึง ความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและความรู้
ลวดลายไทย หมายถึง ความเป็นไทย
SVIT: สีแดงตัวใหญ่ในส่วนกลาง คือ ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาบัน ซึ่งหมายถึง ความเป็นสากลที่ชัดเจน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ คือ รากฐานสาคัญที่ประสาทความรู้คู่คุณธรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนาประเทศไทยไปสู่ความสุขสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างสง่างาม

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ของสถาบัน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วิสัยทัศน์ และปรัชญา

สถาบันชั้นนำทางสหวิทยาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม

“แผ่นดินแห่งปัญญาและโอกาส” (The Land of Wisdom and Opportunity)

 

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโลก
พัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายโอนความรู้ และบริการสังคม
ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

ทำเลที่ตั้ง

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ตั้งอยู่ที่ 55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ถนนหนามแดง บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 บนเนื้อที่ 10 ไร่ 29 ตารางวา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิตั้งอยู่บนถนนหนามแดง – บางพลี ซึ่งพื้นที่เป็นย่านใจกลางเมืองของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แวดล้อมด้วยหมู่บ้านเล็ก ใหญ่ ขนาดต่างๆ จานวนมาก เป็นทาเลที่เหมาะกับการพักอาศัย และเป็นทำเลที่สะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งสาคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยระยะเวลาเพียง 40 นาที หรือเดินทางสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยระยะเวลาเพียง 20 นาที และอยู่ห่างจากย่านอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ด้วยระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ด้วยการที่มีพื้นที่เป็นทำเลกลางเมือง อีกทั้งยังเป็นทำเลที่ใกล้กับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิระยะห่างประมาณ 300 เมตร ใกล้กับที่ว่าการอำเภอบางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ และเทศบาลตำบลบางพลี โดยมีระยะห่างประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใกล้กับซูเปอร์เซ็นเตอร์ (บิ๊กซีบางพลี) ประมาณ 2 กิโลเมตร และห้างสรรพสินค้า (โฮมโปร บางพลี) ประมาณ 3.5 กิโลเมตร

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นกัลปพฤกษ์

ดอกไม้ประจำสถาบัน

กล้วยไม้เอราวัณ

ศูนย์บริการวิชาการพระราม 2
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ตั้งอยู่ที่ 70 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 10.1 ตารางวา การเดินทางสามารถเดินทางมาศูนย์บริการวิชาการพระราม 2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้หลายช่องทางเช่น ทางรถยนต์โดยสารสาธารณะหรือรถยนต์โดยสารประจำทาง ทางรถยนต์ส่วนตัว และทางรถไฟโดยทางเข้าศูนย์บริการวิชาการพระราม 2 สามารถเข้าได้ 2 ทางคือ ถนนพระราม 2 และเส้นทางหลวงหมายเลข 3097 สายพระราม 2 นครปฐม

Copyright © 2022 SVIT SUVARNABHUMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า