สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

   

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น นอกจากนี้ หลักสูตรยังเสริมทักษะด้านการวิจัยเพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้เรียนปฐมวัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่างยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้บัณฑิตต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู  รายวิชาในหมวดวิชาเอก  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ตลอดจน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ครูปฐมวัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้ควบคู่คุณธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อีกทั้งมีทักษะและศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย   องค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับจากหลักสูตรสามารถนำไปเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและแขนงวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Educationin Early Childhood Education
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Ed (Early Childhood Education)

วิชาเอก

 • การศึกษาปฐมวัย

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

ปรัชญา

มุ่งผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0 ไปบูรณาการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น

ความสำคัญ

ปัจจุบันอาชีพครูปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูปฐมวัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิมีบทบาทในการอบรมดูแลเด็กนับตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี  โดยการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมเต็มศักยภาพครบทุกด้าน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปดังนั้นครูปฐมวัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจึงจำเป็นต้องมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้ควบคู่คุณธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อีกทั้งมีทักษะและศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพครูปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
 • เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
 • เป็นผู้มีผู้มีความสามารถและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • เป็นผู้ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพครูปฐมวัยให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยสามารถวิเคราะห์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสาร นำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ

หลักสูตรส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพครูปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

สร้างทักษะความคิด สามารถประยุกต์ความเข้าใจในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต

เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพครูปฐมวัยให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยสามารถวิเคราะห์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสาร นำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ความรู้คู่อาชีพ
จบแล้วมีงานทำ

เมื่อสำเร็จตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพเหล่านี้ได้ทันที

ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด

นักวิชาการทางด้านการศึกษา

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า