สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

   

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาและระเบียบวิธีเพื่อการสรรค์สร้างงานวิจัยทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต (สำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) หรือ 36 หน่วยกิต (สำหรับผู้ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) โดยผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกเขียนสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ตามต้องการ ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ: Master of EducationProgram In Curriculum and Learning Management

ชื่อปริญญาและแขนงวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education Curriculum and Learning Management
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Ed. Curriculum and Learning Management

วิชาเอก

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แผน ก. แบบ ก.2 45 หน่วยกิต (ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
 • แผน ข. 45 หน่วยกิต (ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
 • แผน ก. แบบ ก.2 36 หน่วยกิต (ประสงค์ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
 • แผน ข. 36 หน่วยกิต (ประสงค์ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

ปรัชญา

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตครู ที่มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข มีความเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

ความสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองความต้องการผู้ที่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและไม่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จึงจัดเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าศึกษาอย่างครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล รักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างกล้าหาญ
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา มีถาวะผู้นำทางวิชาการ มีความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน มีสมรรถนะและประสบการณ์ตรงตามมาตรฐานการศึกษา
 • เป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถค้นคว้า วิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อนุรักษ์และพัฒนาการศึกษาทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อย่างครูมืออาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ที่นำมาสู่การผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อครูและผู้เรียนได้

ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล รักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างกล้าหาญ

บุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในรายวิชาสูง

สร้างผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา มีถาวะผู้นำทางวิชาการ มีความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน มีสมรรถนะและประสบการณ์ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

 หลักสูตรรวบรวมหลักวิชาการทฤษฏีสมัยใหม่  ที่เน้นสร้างกระบวนการวิจัย องค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อนุรักษ์และพัฒนาการศึกษาทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ที่นำมาสู่การผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อครูและผู้เรียนได้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ความรู้คู่อาชีพ
จบแล้วมีงานทำ

เมื่อสำเร็จตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพเหล่านี้ได้ทันที

ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ศึกษานิเทศก์

นักวิชาการศึกษา นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า